Menu

Štatút spotrebiteľskej súťaže Profirol o poukážku v hodnote 200 € na nákup interiérových závesov

1. Organizátor súťaže 

Spotrebiteľskú súťaž Profirol o poukážku v hodnote 200 € na nákup interiérových závesov organizuje spoločnosť Profirol, s.r.o. so sídlom Prielohy 1C, Žilina 010 07, IČO 44 212 453. Obchodná spoločnosť bola založená 21. júna 2008, podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.,“). Spotrebiteľská súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“). 

 

2. Cieľ súťaže 

Cieľom súťaže je propagácia facebookového účtu @profirolsro vhodnou motiváciou spotrebiteľa k zapojeniu sa do súťaže, s možnosťou získať organizátorom ponúkanú výhru. 

 

3. Podmienky účasti v spotrebiteľskej súťaži 

Do súťaže sa môže zapojiť každý občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky vo veku 18 a viac rokov, ktorý splní podmienky súťaže (ďalej len „účastník“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom vzťahu k organizátorovi alebo k sprostredkovateľovi poverenému zaistením tejto súťaže, alebo spoločnostiam, ktoré sa na nej zúčastňujú iným spôsobom, príbuzní hore uvedených osôb v rade priamom, ich súrodenci a manželia. 

 

Trvanie spotrebiteľskej súťaže 

Súťaž sa začína 13.6.2022 a končí 29.6.2022. 

 

Miesto spotrebiteľskej súťaže 

Facebookový profil organizátora súťaž:. https://www.facebook.com/profirolsro 

 

4. Pravidlá súťaže 

Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý sa vo vyššie stanovenom termíne (bod č.3 termín súťaže) zapojí do súťaže tým, že okomentuje súťažný príspevok na facebookovej stránke Profirol odpoveďou na otázku: Vyhrajte 200 € poukážku na nákup závesov.

Ukážte, aký dobrý vkus máte. Pošlite nám do komentára fotku tej časti vášho domova, ktorý by ste chceli ozvláštniť novými závesmi a my jednu z vás odmeníme 200 € poukážkou na nákup interiérových závesov. Ktorá vaša priateľka by sa tiež potešila novým závesom? Žrebujeme už 30. júna.

S osobnými údajmi účastníka sa bude narábať v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“), ktoré v Slovenskej republike dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Organizátor súťaže dbá na to, aby osoby ktorých osobné údaje spracováva, boli zrozumiteľné a včas poučené o všetkých aspektoch spracovávania ich osobných údajov a taktiež aby im bola daná možnosť kedykoľvek si uplatniť ich práva, ktoré im v tejto súvislosti prislúchajú. Všetky potrebné informácie ohľadom spracovania Vašich osobných údajov nájdete v bode č. 10 „Osobné údaje a osobnostné práva“. 

5. Výhry/Ceny 

Cena: Facebook: poukážka na nákup interiérových závesov v hodnote 200 € s DPH. Poukážku je možné použiť na nákup interiérových závesov a príslušenstva, pričom hodnota poukážky bude odrátaná z celkovej hodnoty zákazky. Po skončení súťaže prebehne výber 1 výhercu zo všetkých súťažných komentárov. Meno výhercu, ktoré používa na svojom facebookovom profile, bude organizátor komunikovať v novom príspevku na príslušnej sociálnej sieti, po ukončení súťaže, t.j. 30.6.2022. Výherca má právo na výhru len v prípade, že spĺňa všetky náležitosti pravidiel súťaže a dodá organizátorovi súťaže adresu doručenia a kontaktné údaje potrebné pre doručenie výhry. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť, alebo požadovať vydanie inej výhry či akéhokoľvek iného náhradného plnenia zodpovedajúceho hodnote výhry. 

6. Odovzdanie výhry 

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. Výhra bude odovzdaná výhercovi spôsobom, ktorý si obe strany dohodnú. V prípade, ak sa organizátorovi nepodarí s výhercom skontaktovať do 10 dní od vyžrebovania, výherca stráca právo na získanie výhry. Výhry, ktoré sa nepodarí odovzdať výhercom, resp. výherca výhru odmietne prijať/zriekne sa výhry, prepadajú v prospech organizátora, ktorý rozhodne o jej ďalšom použití. 

7. Zodpovednosť organizátorov súťaže 

Na výhru nevzniká právny nárok. V zmysle ust. § 845 občianskeho zákonníka v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. Výherca môže postúpiť výhru na inú osobu iba so súhlasom organizátora. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, iba ak by sa k tomu zaviazal v tomto štatúte. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými spotrebiteľom, účastníkom alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám alebo za pomoci sprostredkovateľa. 

8. Dane 

Výhra zo súťaže je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré výhercovia obdržia v súťaži predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. z reklamnej súťaže alebo žrebovania, výhry neprevyšujúcej výšku 350 eur nepodliehajú zdaneniu. 

9. Osobitné ustanovenia 

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. 

10. Osobné údaje a osobnostné práva 

Vaše osobné údaje spracúvame iba v minimálnom rozsahu, ktorý je nevyhnutný, aby sme mohli realizovať súťaž. Osobné údaje účastníkov súťaže preto spracúvame v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo. Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely: 

a) na účely realizácie súťaže a plnenia záväzkov z nej vyplývajúcich (najmä, aby sme Vám umožnili zapojiť sa do súťaže, vyhodnotiť a spracovať splnenie podmienok a výsledkov súťaže, identifikovať výhercov, kontaktovať ich a odovzdať im výhry); 


 

b) na účely plnenia zákonných povinností po ukončení súťaže; a 


 

c) na účely našich oprávnených záujmov súvisiacich s ochranou našich práv v prípade uplatňovania nárokov vyplývajúcich zo súťaže alebo v súvislosti s ňou po ukončení súťaže. 


 

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie vyššie uvedených účelov, na ktoré ich spracúvame. V prípade spracúvania osobných údajov účastníkov súťaže na účely realizácie súťaže je to doba trvania zmluvných povinností vyplývajúcich zo súťaže. Osobné údaje výhercu súťaže archivujeme po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi pre oblasť daní a účtovníctva. Na účely našich oprávnených záujmov pre prípad uplatnenia nárokov vyplývajúcich zo súťaže alebo v súvislosti s ňou po ukončení súťaže, budeme osobné údaje archivovať po dobu najdlhšie 1 roku. GDPR Vám priznáva rozsah práv, ktoré rešpektujeme a umožníme Vám uplatňovať ich v plnom rozsahu. 

V rámci uplatnenia Vašich práv ste oprávnení najmä: 

a) na obdržanie informácií a oznámení, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami, 

b) na prístup k Vašim osobným údajom, 

c) na opravu Vašich osobných údajov, 

d) na výmaz Vašich osobných údajov, 

e) na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, 

f) právo na oznámenie, že Vaše osobné údaje boli opravené alebo ich spracúvanie bolo obmedzené, 

g) na prenosnosť Vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy, 

h) právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je spracúvanie realizované na základe oprávneného záujmu. V otázke spracúvania osobných údajov a uplatnenia Vašich práv podľa GDPR môžete kontaktovať organizátora súťaže zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu profirol@profirol.sk. Zapojením sa do súťaže dáva každý účastník súťaže svoj bezvýhradný a bezplatný súhlas s pravidlami súťaže a spracovaním svojich osobných údajov spracovaných v tomto štatúte a ich poskytnutie je dobrovoľné. Účastník súťaže, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Účastník súťaže zapojením sa do súťaže potvrdí, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie zo strany organizátora. 

11. Oficiálne pravidlá 

Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s jej oficiálnymi pravidlami na webovej stránke organizátora www.profirol.sk. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa týmito oficiálnymi pravidlami. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmito pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce. 


 

V Žiline, 13.6.2022 

Profirol s.r.o.

Prielohy 1C, Žilina 010 07