Máte dom postavený pred rokom 2013? Štát vám môže prispieť aj na vonkajšie žalúzie

Už v druhej polovici roka 2022 by malo byť spustené podávanie žiadostí o príspevok na obnovu rodinných domov. Medzi 30 000 žiadateľov by sa malo prerozdeliť takmer 500 miliónov eur s cieľom zlepšiť energetickú hospodárnosť budov a prispôsobovať sa meniacej sa klíme.


Kto bude môcť požiadať o dotáciu 

Podmienky, ktoré musí spĺňať váš dom, ak chcete žiadať o dotáciu:

 • nachádza sa na území Slovenskej republiky
 • na liste vlastníctva je evidovaný ako rodinný dom
 • bol postavený pred rokom 2013
 • v prevažnej miere je využívaný na bývanie, maximálna plocha využívaná na iný účel nesmie presiahnuť 10 % podlahovej plochy
  je v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte zatriedený ako rodinný dom
 • nie viac ako 20 % kapacity je využívaný na hospodárske účely (výkon slobodných povolaní, prenájom a pod.)

O dotáciu môže požiadať fyzická osoba, ktorá vlastní rodinný dom. Do výzvy sa môžu zapojiť majitelia rodinných domov zo všetkých regiónov Slovenska vrátane Bratislavy. Dotácia však nie je určená na obnovu chát a objektov na rekreáciu. Podmienkou je finančný príspevok vlastníkov domov. 
 

Za akých podmienok je možné žiadať o finančné prostriedky?

Prvou podmienkou je, že úspora energie po obnove je aspoň 30 % v porovnaní so stavom po obnove. Druhou podmienkou je, že súčasťou obnovy je aspoň jedno z nasledujúcich opatrení:

 • zateplenie obvodového plášťa
 • zateplenie strešného plášťa
 • výmena otvorových konštrukcií
 • zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, pod ktorým je vykurovaný priestor)
 • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, nad ktorým je vykurovaný priestor)
 • zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti v RD, pod ktorou nie je iná miestnosť)

Na čo ešte môžete využiť finančné prostriedky z výzvy:

Inštalácia zdroja energie:

 • tepelné čerpadlá
 • fotovoltické panely
 • solárne kolektory
 • plynový kondenzačný kotol (za určitých podmienok)
 • rekuperácia
 • iný tepelný zdroj (napríklad elektrokotol)

Zachytávanie dažďovej vody:

 • podzemná akumulačná nádrž
 • nadzemná akumulačná nádrž

Inštalácia tieniacej techniky:

Odstránenie azbestu

Sprievodná dokumentácia

Projektová dokumentácia

 • Energetický certifikát pred a po obnove

*maximálne výšky oprávnených výdavkov môžu byť vo výzve primerane upravené, ak dôjde zmenám cenovej hladiny

Výška finančného príspevku

Maximálna výška finančného príspevku závisí od dosiahnutej úspory primárnej energie. Ak je úspora 30 - 60 %, maximálny príspevok je 15 000 €. Ak opatreniami dosiahnete úsporu viac ako 60 %, maximálna výška podpory je 19 000 €. Finančná podpora kryje maximálne 60 % skutočne vynaložených nákladov bez DPH.

Zvýšená intenzita príspevku

Ak má žiadateľ v nehnuteľnosti trvalý pobyt minimálne 1 rok a zároveň:

 • má v osobnej starostlivosti dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím, 
 • je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, 
 • žije s osobou  ťažkým zdravotným postihnutím, 
 • žije v spoločnej domácnosti s osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, 
 • je osamelým rodičom, ktorý má v osobnej starostlivosti dieťa, 
 • žije v spoločnej domácnosti s viacdetnou rodinou,

štát mu vyplatí zvýšenú intenzitu príspevku. Celková suma príspevku v tomto prípade neprekročí 15 000 € a prijímateľ sa na obnove podieľa minimálne 5 % zo skutočne vynaložených prostriedkov.

Na čo ešte čakať

Bližšie podmienky ako má byť obnova zrealizovaná a informácie o spätnom preplatení nákladov ešte neboli zverejnené. Predpokladá sa však, že výzva bude spustená v treťom kvartáli roka 2022. Podmienky pre zapojenie sa do výzvy spĺňa na Slovensku asi 1 milión rodinných domov, dotáciu bude môcť získať asi 30 000 z nich. Hoci systém bude pracovať s poradím, v ktorom budú žiadosti prihlásené, prihlásenie bude možné až po vyhlásení výzvy. Preto je dobré byť pripravený a včas zareagovať. My sme čerpali informácie z www.obnovdom.sk.

!-- Ybug code start (https://ybug.io)