Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov
 
I. Vymedzenie pojmov
Na účely týchto podmienok sa rozumie:
„Prevádzkovateľom“ obchodná spoločnosť Profirol s.r.o., so sídlom Prielohy 1C, 010
07 Žilina, Slovenská republika, IČO: 44212453, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 49756/L, telefón: +421 903 018 478,
email: profirol@profirol.sk;
„Dotknutou osobou“ osoba, ktorá Prevádzkovateľovi poskytuje svoje osobné údaje
na nižšie uvedené účely, najmä návštevník Internetového obchodu Prevádzkovateľa
alebo zákazník Prevádzkovateľa;
„Internetovým obchodom“ obchod Prevádzkovateľa na stránkach www.profirol.sk;
„Nariadením“ nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa
27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR);
„Zákonom“ zákon č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov.
 
II. Spracúvanie osobných údajov na účely vybavovania objednávok
Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely uzavretia
a plnenia zmluvy založenej objednávkou, ktorú Dotknutá osoba uskutoční
v Internetovom obchode Prevádzkovateľa, sú: meno a priezvisko, adresa, emailový
a telefonický kontakt Dotknutej osoby.
Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je vyššie
uvedená zmluva s Prevádzkovateľom, ktorú by bez poskytnutia údajov Dotknutej
osoby nebolo možné uzavrieť.
Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností
Prevádzkovateľa, tj. . minimálne po dobu 10 rokov z dôvodu povinnej archivácie
účtovných dokladov.
Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ,
ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať prepravu

tovaru, webhostingové služby, správu Internetového obchodu a správu CRM systémov
Prevádzkovateľa a pod.
Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k
automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v
úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3.
osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov.
Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup
k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie
spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu
na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje
pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.
Možnosť nákupu v Internetovom obchode nie je primárne určená pre Dotknuté osoby
mladšie ako 16 rokov.
Vyššie uvedené informácie platia aj pre prípad spracovania osobných údajov pri
využití funkcie sledovania dostupnosti tovaru v Internetovom obchode, ak je takáto
funkcia v Internetovom obchode dostupná, avšak s tým rozdielom, že Prevádzkovateľ
spracováva iba emailovú adresu Dotknutej osoby, za účelom informovania Dotknutej
osoby o dostupnosti tovaru, o ktorý sa Dotknutá osoba sama zaujíma, vrátane
alternatívnych ponúk obdobného tovaru, a to na základe predzmluvných vzťahov
uskutočňovaných pred realizáciou objednávky Dotknutej osoby zakladajúcej vyššie
popísanú zmluvu uzavretú prostredníctvom Internetového obchodu.
 
III. Spracúvanie osobných údajov na účely zasielania newslettera
Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely zasielania
informácií o produktoch, službách, novinkách, akciách či iných témach (newsletter),
sú: emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby.
Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je
a. oprávnený záujem prevádzkovateľa spočívajúci v propagácii svojho tovaru po
tom, čo Dotknutá osoba uskutoční nákup v Internetovom obchode
Prevádzkovateľa, kedy k zasielaniu newslettra dochádza v súlade ust. § 116
ods. 15 zákona č. 452/2021 Z. z., zákona o elektronických komunikáciách.
Dotknutá osoba má pritom možnosť zrušiť odber newslettra pri uskutočnení
objednávky a následne kedykoľvek po kliknutí na aktívny odkaz umiestnený na
konci každého newslettera alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na
emailovú adresu Prevádzkovateľa,

a. súhlas Dotknutej osoby, ktorá nie je existujúcim zákazníkom Prevádzkovateľa,
udelený v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm.
a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz
umiestnený na konci každého newslettera alebo na základe písomnej žiadosti
zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa.
Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie
newslettera Prevádzkovateľa, teda po dobu trvania účelu ich spracúvania.
Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ,
ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať webhostingové
služby, správu Internetového obchodu, správu CRM systémov Prevádzkovateľa,
správu newsletterových kampaní, prípadne sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi
poskytuje technické riešenie pre správu newsletterových kampaní.
Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k
automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v
úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3.
osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov. Pri spracovaní osobných
údajov Dotknutej osoby môže dochádzať k personalizácii newsletterov vzhľadom na
minulé objednávky Dotknutej osoby (ponuky komplementárneho tovaru a služieb),
ktorá však nie je založená na predvídaní aspektov Dotknutej osoby súvisiacich
s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím a pod.
Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup
k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie
spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému
prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných
údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní
osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.
Newsletter nie je primárne určený pre Dotknuté osoby mladšie ako 16 rokov.
 
IV. Spracúvanie osobných údajov na účely registrácie v Internetovom obchode
Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely uzavretia
a plnenia zmluvy o poskytovaní bezodplatných služieb spojených s registráciou
v Internetovom obchode, ktoré spočívajú vo vytvorení užívateľského účtu
v Internetovom obchode, ktoré môže umožňovať najmä spravovu objednávok
v prostredí on-line, zapojenie do vernostných programov Prevádzkovateľa, získanie
možnosti uskutočňovať budúce nákupy bez nutnosti opakovaného zadávania

kontaktných údajov, získanie možnosti sledovať históriu nákupov a pod., sú: meno
a priezvisko, adresa, emailový a telefonický kontakt Dotknutej osoby.
Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je vyššie
uvedená zmluva s Prevádzkovateľom, ktorú by bez poskytnutia údajov a registrácie
Dotknutej osoby v Internetovom obchode nebolo možné uzavrieť.
Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby
o využívanie služieb spojených s registráciou v Internetovom obchode, teda po dobu
trvania účelu ich spracúvania.
Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ,
ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať webhostingové
služby, správu Internetového obchodu a správu CRM systémov Prevádzkovateľa.
Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k
automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v
úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3.
osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov.
Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup
k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie
spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému
prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných
údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní
osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.
Možnosť registrácie v Internetovom obchode nie je primárne určená pre Dotknuté
osoby mladšie ako 16 rokov.
 
V. Hodnotenie nákupov v Internetovom obchode a používanie cenových
porovnávačov
Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely zverejnenia
Dotknutou osobou zadaného hodnotenia nákupu v anonymizovanej podobe, sú:
meno či prezývka, emailová adresa a hodnotenie nákupu Dotknutej osoby.
Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ,
ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre získavanie hodnotení
nákupov, a ktorý tieto hodnotenia pre Prevádzkovateľa sám zverejňuje, predovšetkým
prevádzkovateľ internetového porovnávača cien.

Právnym základom spracovania týchto údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa,
ktorý spočíva v overovaní spokojnosti zákazníkov za účelom zlepšovania služieb
Prevádzkovateľa pre ďalších zákazníkov.
Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby
o zverejnenie hodnotenia jej nákupu. 
Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k
automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v
úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3.
osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov.
Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup
k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie
spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému
prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných
údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní
osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.
Formulár určený pre hodnotenie nákupu v Internetovom obchode nie je primárne
určený pre Dotknuté osoby mladšie ako 16 rokov.

VI. Spracúvanie osobných údajov na účely reakcie na správy adresované
Prevádzkovateľovi
Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely reakcie na
správy adresované Prevádzkovateľovi cez jeho kontaktný formulár umiestnený
v Internetovom obchode alebo prostredníctvom emailovej komunikácie, sú: meno
a priezvisko, adresa, emailový kontakt Dotknutej osoby, prípadne ďalšie údaje
Dotknutej osoby, ktoré Dotknutej osoba sama uvedie vo svojej správe adresovanej
Prevádzkovateľovi.
Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je oprávnený
záujem Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v odpovedaní na správy, ktoré sú mu
adresované, čo by bez poskytnutia údajov Dotknutej osoby nebolo možné.
Osobné údaje budú spracované po dobu trvania komunikácie s Dotknutou osobou.
Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ,
ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať webhostingové
služby, správu Internetového obchodu a správu CRM systémov Prevádzkovateľa.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k
automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v
úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3.
osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov.
Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup
k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie
spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu
na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje
pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.
Možnosť adresovať Prevádzkovateľovi akúkoľvek správu nie je primárne určená pre

 

!-- Ybug code start (https://ybug.io)